,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/9-25/9Η εταιρεία TONIC A.E., που εδρεύει στην Αθή…ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/9-25/9

Η εταιρεία TONIC A.E., που εδρεύει στην Αθήνα, Φερών 6, διοργανώνει, για λογαριασμό του ηλεκτρονικού της καταστήματος mybrandsstore.com, Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «Κερδίστε 8 δώρα, όσα και τα χρόνια μας».

O Διαγωνισμός φιλοξενείται στην επίσημη ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει και ανήκει στη TONIC AE στην πλατφόρμα του κοινωνικού δικτύου Facebook και επίσης, γνωστοποιείται μέσω ανάρτησης ειδικού συνδέσμου από την ιστοσελίδα της Instagram.

Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο αρσενικό γένος υποδηλώνει και περιλαμβάνει και τα δυο γένη, χωρίς διάκριση.

1] Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής – Εξαιρέσεις συμμετοχής – Αποκλεισμός

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνω των 18 ετών και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Τυχόν αποκατάσταση της ζημίας ή/και βλάβης της TONIC AE λόγω απόκρυψης αλήθειας, δήλωσης ή παράστασης ψευδών στοιχείων κ.λπ. πράξεων ή παραλείψεων, υπαιτίων ή μη, που οδηγούν στην μη λήψη των αληθινών στοιχείων των συμμετεχόντων χρηστών, δεν δύναται να αποκλειστεί.

Έκαστος χρήστης δικαιούται να συμμετάσχει πολλές φορές.

Ο χρήστης που δήλωσε ψευδώς, ότι δικαιούται να λάβει μέρος στον διαγωνισμό ευθύνεται προσωπικά αλλά και εις ολόκληρον μαζί με τους γονείς του ή τους κηδεμόνες του, εφόσον πρόκειται για ανήλικο, απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημιά ή/και βλάβη που μπορεί να προκληθεί στην Εταιρεία από την ψευδή αυτή δήλωση.

Η TONIC AE διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα ή απατηλά ή παράνομα μέσα και στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή να παραβούν κάποιον από τους όρους συμμετοχής ή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της στα κοινωνικά δίκτυα ή των όρων χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, που θέτουν οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και όσοι παραβαίνουν τους τελευταίους.

Διευκρινίζεται, ότι για τη συμμετοχή δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

2] Αντικείμενο διαγωνισμού – Συμμετοχή στην κλήρωση

Κάθε χρήστης καλείται αρχικά να ακολουθεί τη σελίδα mybrandsstore.com στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο διαμέσου του οποίου θα συμμετάσχει, Facebook ή Instagram και, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει. Περαιτέρω, πρέπει να γράψει σε σχόλιο στην ειδικά προορισμένη ανάρτηση χωρίς όρια. Στο Instagram θα πρέπει να ακολουθεί και να είναι εγγεγραμμένος αντίστοιχα στη σελίδα mybrandsstore.com. Κάθε χρήστης δικαιούται να συμμετάσχει πολλές φορές με διαφορετικό ωστόσο περιεχόμενο εκάστης συμμετέχουσας ανάρτησης.

3]Διάρκεια

Η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό διαρκεί από τις 18.09.2017 έως και τις 25.09.2017 και ώρα 12:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο του χρονικού σημείου λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την Εταιρεία.

4) Κλήρωση και δώρα

Τα δώρα του διαγωνισμού για τους νικητές που θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση θα είναι …….. Η κλήρωση του νικητή εκ των έγκυρων συμμετοχών από όλα τα δίκτυα σύμφωνα με τους παρόντες όρους θα πραγματοποιηθεί στις 25.09.2017 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και ώρα 15.00 μ.μ.. Θα κληρωθούν και επιλαχούσες συμμετοχές.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν άμεσα μέσω προσωπικού μηνύματος στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής του δώρου, το οποίο θα παραδοθεί προσωπικά με επίδειξη του απαραίτητου επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. Εφόσον οι νικητές δεν ανταποκριθούν στο μήνυμα της εταιρείας, αρνηθούν την παραλαβή, ή παραλείψουν να παραλάβουν για οποιονδήποτε λόγο, εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την τελευταία όχληση, τότε θα χάνουν το δικαίωμά τους και, θα υπεισέρχεται στη θέση και τα δικαιώματά του επί του δώρου ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος θα ειδοποιείται άμεσα κατά όμοιο τρόπο. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τον/τους επιλαχόντα/-ες.

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα προϊόντα. Η TONIC AE και οι συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν κάποια έτερη υποχρέωση πέραν των όσων ρητώς δηλώνονται στους παρόντες όρους.

5] Ρητή συγκατάθεση & αποδοχή

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

Αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης από και με τη συμμετοχή τους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να δέχεται να αποδέχεται να συμμετάσχει. Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον τελικό διαγωνισμό του mybrandsstore.com ή από τις ενέργειες προώθησης, δημοσίευσης και προβολής στο παρόν ή στο μέλλον, σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας ή άλλα δικαιώματα διανοίας ή την περιουσία και την ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου.

Παρέχουν τη ρητή και ξεκάθαρη συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στο mybrandsstore.com για τους σκοπούς της προβολής του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, να χρησιμοποιήσει τα ονόματα των Νικητών ή και οποιουδήποτε συμμετέχοντα, μέσω προβολής, δημοσίευσης και αναπαραγωγής στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου, όπως το Facebook, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σε φυλλάδια, εφημερίδες, περιοδικά, δελτία τύπου κ.λπ., καθ’ όλη τη διάρκειά του ή και μεταγενέστερα.

Παρέχουν τη ρητή συναίνεση και εξουσιοδότησή τους με μόνη και, εκ της συμμετοχής τους, να χρησιμοποιήσει, αποθηκεύσει, επεξεργαστεί, προωθήσει, δημοσιεύσει, αναπαράξει και να εκμεταλλευτεί εμπορικά και διαφημιστικά το mybrandsstore.com, από τη συμμετοχή τους, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής αλλά και μετά το πέρας του διαγωνισμού, οποτεδήποτε, κατά τον τρόπο, τον χρόνο και στον τόπο που εκείνη θα επιλέξει, για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι περιστάσεις και οι σκοποί της, την εικόνα ή και το όνομά τους για εν γένει διαφημιστική της προβολή, προώθηση και εκμετάλλευση, χωρίς την υποχρέωση πρότερης άλλης ενημέρωσης ή δέσμευσης ή υποχρέωσης ή καταβολής οιασδήποτε μορφής αποζημίωσης ή ικανοποίησης, σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Δίνουν τη συναίνεση στo mybandsstore.com και τους συνεργάτες του να στέλνουν απευθείας e-mail, χωρίς αυτό να θεωρείται μήνυμα spam και να επικοινωνούν τηλεφωνικά, χωρίς αυτό να θεωρείται όχληση οιασδήποτε μορφής αναφορικά και, μέσα στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

6] Αλλαγές στον Διαγωνισμό

Η TONIC AE διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, μερικά ή ολικά τους όρους και τον παρόντα διαγωνισμό, να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια αυτού ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, τον τόπο, την ώρα διεξαγωγής του, ή να ματαιώσει αυτόν. Η οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην επίσημη σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα.

7]Ευθύνη

Η TONIC AE δεν φέρει καμμία ευθύνη για γεγονότα που εκφεύγουν του άμεσου πεδίου ελέγχου της, καθώς και για γεγονότα ανωτέρας βίας. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής του διαγωνισμού ή αλλαγής μερικώς ή ολικώς των δώρων ή των όρων του διαγωνισμού.

Η TONIC AE δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των σχολίων και των επισημάνσεων που προϋποθέτουν μια έγκυρη συμμετοχή και που δικαιούνται να συμμετέχουν βάσει των παρόντων όρων. Δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης η TONIC AE δεν ευθύνεται για την περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές.

Η πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή και βλάβης στη TONIC AE λόγω παραβίασης των παρόντων όρων με οποιονδήποτε τρόπο (παροχή ψευδών δηλώσεων, στοιχείων κ.λπ.) συνεπάγεται υποχρέωση αποκατάστασης και επανόρθωσης αυτής.

8] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες, υπενθυμίζεται και υπογραμμίζεται, ότι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα και δικαιώματα της TONIC AE & mybrandsstore.com.

9] Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα τα αποθηκεύει σε αρχείο και θα τα επεξεργάζεται η TONIC AE και οι συνεργάτες της.

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τo mybrandsstore.com είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων, στα πλαίσια και μόνο, όπως ορίζεται στους παρόντες όρους και για τους σκοπούς του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Η TONIC AE & mybrandsstore.com δικαιούνται να διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δεδομένα των συμμετεχόντων στις συνεργαζόμενες ή σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της σχέσης με τους συμμετέχοντες και με τους νικητές/επιλαχόντες, ή για στατιστικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του, διόρθωσης ή και αντίρρησης, βάσει των άρθρων 12, 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στη (mybrandsstore@tonic.gr).

9] Διάφορα

Ανακύπτουσες διαφορές θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Τυχόν ακυρότητα όρου, δεν θίγει την εγκυρότητα των λοιπών. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *